อัตลักษณ์

ทักษะดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมดี กิจกรรมเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมพัฒนา องค์กร กำลังคน และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญา

มีทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รู้จักใช้เวลาให้เกิดคุณ

คุณภาพการศึกษา

เจริญพัฒนาเป็นสถานศึกษามาตฐานที่ได้รับการรับนองจาก สมศ. ให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตฐานทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาตัวผู้เรียนใรทุก ๆ ด้าน ทั้งเ้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Next

Child-centered learning

การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้คิดและทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ ประกอบกับทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เรียนสายอาชีพ เรียนแล้วต้องมีอาชีพ มีทักษะในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชานั้น ๆ ผู้เรียนมีความสุข การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น

Next

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

Archives School

นอกจากการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานแล้ว เจริญพัฒนายังมุ่งส่งเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชย์

Next

เกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

MIS

บริหาจัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ การเช็คเวลา การติดตาม และระบบวัดประเมินผล

สมศ.

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เจริญพัฒนาเป็นสถาบัณที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีวศึกษาจาก องค์การมหาชน สมศ. รอบที่ 3

กยศ.

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สามารถกู้ยืม กองทุนเพื่อการศึกษา ดูแลและติดตามตลอดหลักสูตร

ที่อยู่วิทยาลัยฯ

429 ถนนสามวา เขตคลองสามวา แขวงบังชัน กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-175-3648

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม พึงพาตนเอง ตามรอยพ่อหลวงในรัชกาลที่ ๙

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิทยาลัยฯเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพียบพร้อมทั้งเครื่องมือทดสอบ และห้องทดสอบ ให้ผู้เรียนและบุคคลที่สนใจเข้ารับการทดสอบ

แผนที่และการเดินทาง